America Canada LAX LAS LAX BY BR (9D6N)

America Canada LAX LAS LAX BY BR (9D6N)

Hilights Duration Airline Price
นครลอสแอนเจลิส - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - เอ๊าท์เล็ทต่างๆ- ลาส เวกัส - สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก “อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนย่อน” - สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk) - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ย่านฮอลลิวู้ด 9D6N BR 99,900 THB
วันที่
1

สนามบินฯ สุวรรณภูมิ – สนามบินฯ ทอม บรัดเล่ย์ ลอสแองเจลิส

1000     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ประตูหมายเลข

                เคาน์เตอร์ Q-R สายการบิน อีว่า แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้อำนวยความสะดวก

1220     ออกเดินทางจากสนามบินฯ สุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน  อีว่า แอร์    เที่ยวบินที่ BR 212/187

1620     เดินทางถึง สนามบินฯ ทอม บรัดเล่ย์ (ลอสแอนเจลิส)(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำคณะฯเข้าพักโรงแรม Quality Inn หรือ เทียบเท่า

วันที่
2

ลอส แองเจิลลีส- ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ Universal Studios ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ   มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับ เครื่องเล่นทันสมัย  BACK TO THE FUTURE,   JURASSIC PARK  และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย  เสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์  ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นแมน  โชว์วอเตอร์เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้      ด้านใน Universal Studios  นั้นแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น  Despicable  Me Minion  Mayhem,  Super Silly Fun Land,  Transformers™:The Ride-3D, Studio Tour, King Kong 360 3-D,  The Simpsons Ride™,  Revenge of the Mummy℠ – The Ride,  Shrek 4-D™, Jurassic Park ®The Ride,  WaterWorld®,  Special Effects Stage,  Universal’s Animal Actors  และ The NBCUniversal Experience  (เพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานได้เต็มที่ อิสระอาหารกลางวัน) สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่
3

ลอส แองเจลิส –แทงเกอร์ เอ้าท์เลท –เมือง ลาส เวกัส- พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ท-ถนน ลาส เวกัส บูเลอว์วาร์ด-ถนน แฟร์ม๊องท์

เช้า       รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก

นำคณะท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลทราย  โมฮาวี่ เขตรอยต่อระหว่างรัฐเนวาด้า (Nevada State)   แวะแทงเกอร์  เอ้าท์เลท มอลล์ เพื่อให้ท่านมีเวลาหาซื้อสินค้าแบรนด์เนม  อาทิเช่น Coach, Polo, Lacoste และอีกหลายหลายประเภท       (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แทงเกอร์ เอ๊าท์เล็ท มอลล์)

บ่าย      นำท่านเข้าสู่ เมือง ลาส เวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า เมืองแห่งบาป” (Sin City)  ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง เมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลัก ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก   เดินทางถึงเมืองลาส เวกัส  นำท่านเข้าสู่

            พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ท อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกอัธยาศัย

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารอาหารไทย

หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว  นำทุกท่านผ่านชม ถนน ลาส เวกัส บูเลอว์วาร์ด ที่มีการแสดงแสง-สี ของโรงแรมต่าง ๆ ตระการตา เช่น ฉากภูเขาไฟระเบิด ที่โรงแรม มิราจ, ซีซาร์, เฟรมิงโก้ ฮิลตัน ฯล

            จากนั้นนำท่านเดินชมการเล่นแสงเลเซอร์ ที่ ถนน แฟร์ม๊องท์  บันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่หลายฉากสมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Circs Circus  หรือเทียบเท่า  

วันที่
4

เมือง ลาส เวกัส- รัฐ อริโซน่า – อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนย่อน – สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk)-Guana Point-ลาส เวกัส

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางสู่รัฐ อริโซน่า  รัฐขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา   เพื่อเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนย่อน เป็นดินแดนหินผาและหุบเหว ซึ่งหน้าผามีความสูงถึง 1600 เมตร และหุบเหวยาวถึง450 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ   1 ใน 10 ของโลก  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนับแสนๆคนในแต่ละปี   และผู้ค้นพบคือพันตรี จอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869   จากนั้น นำท่านเปลี่ยนรถ เป็นรถของทางอุทยาน (เดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ ) ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  เปลี่ยนรถอีกครั้ง เพื่อเดินทางสู่สถานี สกาย วอล์ค (Sky walk)  นำท่านเดินรอบสะพานรูปเกือกม้า ซึ่งเป็นกระจกใส หนากว่า5นิ้ว  ทำให้สามารถมองเห็นเหวลึกกว่า  4,000 ฟุต (ห้ามนำกล้องถ่ายรูป หรือกระเป๋าเป้ เดินบนSky walk  ท่านสามารถ ฝากของไว้ที่ล็อคเกอร์ที่มีจัดเตรียมไว้ให้ )

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางเที่ยงแบบ ปิคนิค

 

 

บ่าย      จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว แกรนด์ แคนย่อน ที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง Guana Point   อิสระให้ท่าน เก็บภาพความประทับใจจนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ Welcome Center โดยเปลี่ยนรถของทางอุทยานก่อนเพื่อมาที่รถโค้ช แล้วเดินทางกลับสู่ลาสเวกัส เข้าสู่ที่พัก

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์   ณ  ห้องอาหารของทาง โรงแรม  Circs Circus  หรือเทียบเท่า  

วันที่
5

ลาสเวกัส -ออนตาริโอ้ มิลส์ เอ้าท์เลท–ลอส แองเจลิส

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรมที่พัก

นำคณะเดินทางกลับสู่ลอสแอนเจลิส  ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง ที่  ออนตาริโอ้  มิลส์  เอ้าท์เลท อิสระให้ทุกท่าน  เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ตามอัธยาศัย

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย      ออกเดินทางต่อสู่เมือง ลอส  แองเจลิส  เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก ใกล้ชายหาด ใกล้ภูเขา ทะเลทราย และ สถานที่ที่มี ชื่อเสียงระดับโลก อย่างดิสนีย์แลนด์ เป็นเมืองที่ไม่น่าเบื่อเลย ท่องเที่ยงไปตามธรรมชาติป่าเขา หรือ สนุกในเมือง        กับดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง และ เชียร์กีฬา

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Holiday Inn, Anaheim  หรือ เทียบเท่า

วันที่
6

ลอส แองเจลิส – สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำคณะสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สวนหรรษาสำหรับทุกเพศวัย  เจ้าหน้าที่แจกแผนที่ภายในบริเวณสวน

สนุกแห่งนี้เพื่อสะดวกในการเลือกเที่ยวชม    นำคณะนั่งรถโมโนเรล รถไฟโบราณจำลอง ชมสถานที่โดยรอบ      ต่อจากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศจำลองของการล่องเรือลุ่มน้ำอะเมซอน, บ้านผีสิง, อินเดียน่าโจนส์ และเขต        ฟอนเทียร์แลนด์ ดินแดนลูกทุ่งตะวันตก, โลกของหนูน้อย สมอล เวิลด์อันแสนน่ารักและเต็มไปด้วยสีสัน              ให้ท่านมีเวลาอิสระในการเลือกชมสินค้าและเที่ยวต่อโซน ทูมอร์โร่ว์ แลนด์ดินแดนและโลกอนาคต หรือ จะชม          ขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนที่ท่านคุ้นเคยกันดี อาทิเช่น มิกกี้ เม้าส์, กูฟฟี่,  เป็ดน้อย โดนัลดั๊ก ฯลฯ  ขบวน      พาเหรดจะออกมาที่ถนนสาย เมน สตรีท ยู เอส. เอ. ในช่วงเย็น ๆ  ในช่วงค่ำ ชมการแสดงดอกไม้ไฟภายในสวน     สนุก  การแสดงดอกไม้ไฟนี้ขึ้นอยู่กับทางสวนฯเป็นผู้กำหนดเวลาในการแสงและขึ้นอยู่กับฤดูกาล

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่)    หมายเหตุ….. เครื่องเล่นหรือกิจกรรมบางอย่าง ไม่เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

เช่น  โรคหัวใจ ความดัน เป็นต้น

2100     คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม  Holiday Inn, Anaheim  หรือ เทียบเท่า

วันที่
7

ลอส แองเจลิส – ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด - โรงอุปรากรจีน - โกดัก เซ็น - โรดิโอ ไดร์ฟ – ฮอลลีวู้ด วิลเลจ- เอล พลูโบ เดอ ลอส แองเจลิส –นั่งรถชมเมือง ผ่านชมชุมชนต่าง ๆ - Macy Department Store

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เขตตัวเมืองรอบในเพื่อเที่ยวชม ฮอลีวูด บูวาร์ด  ชมสัญญลักษณ์ชื่อดาราชื่อดังทั้งในอดีต   และปัจจุบัน เช่น จอนห์ เวน   ไมเคิล แจ๊คสัน เป็นต้น ให้ท่านได้มีโอกาสถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแห่งการเยือน

ชม โรงอุปรากรจีน ที่ คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ถนนสายนี้จะมีเหล่าศิลปินนักแสดงแต่งกายหลากหลายรูปแบบ          มาให้ท่านได้บันทึกภาพกับพวกเขา ต่อจากนั้นนำชม โกดัก เซ็นเตอร์ แล้วเลยต่อไปยังจุดชมวิวเพื่อบันทึก    ภาพถ่ายที่ฉากหลังเป็นเทือกเขาและสัญลักษณ์ของ ฮอลลีวูด  ได้เวลานัดหมายแล้วนำท่านผ่านชม โรดิโอ ไดร          แหล่งช็อปปิ้งหรูของเศรษฐีฮอลลีวูด “หมู่บ้าน ฮอลีวูด วิลเลจ”  ที่มีบ้านของ เดวิด และ วิกตอเรีย แบ็คแฮมใน     ระแวกนี้

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเยือนย่านชุมชนชาวแม็กซิกัน  เอล พลูโบ เดอ ลอส แองเจิลลีส ชมตลาดเปิดที่เต็มไปด้วยสีสันให้ท่าน     เลือกซื้อสินค้า  เช่น เสื้อผ้าสีฉูดฉาด, หมวกใบโต สัญลักษณ์ชาวแม็กฯ  จากนั้นนั่งรถผ่านชมลิตเติ้ล โตเกียว และ          ชุมชนคนจีนโพ้นทะเล, ย่าน โคเรียน ทาวน์ และ ไทย ทาวน์ต่อ      จากนั้นนำคณะแวะห้างสรรพสินค้า Macy   Department Store  ห้างดัง เชิญท่านจับจ่ายหาซื้อสินค้าเพิ่มเติมก่อนเดินทางกลับในตอนดึก

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ลอสแองเจลิส  เพื่อทำการเช็คอินน์

วันที่
8

ลอสแอนเจลิส-สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป)

0050     ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส   โดย เที่ยวบินที่  BR 127

วันที่
9

สนามบินฯ เถาหยวน (ไทเป) –สนามบินฯ สวรรณภูมิ

0545    เดินทางถึง สนามบินฯ เถาหยวน  เพื่อเปลี่ยนเครื่องฯ

0910    ออกเดินทางจากสนามบินฯ  เถาหยวน    โดย เที่ยวบินที่ BR 067  (บริการอาหารบนเครื่อง)

1110    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

หมายเหตุ :       กำหนดการเวลาในรายการอาจคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยสถานที่ท่องเที่ยวอาจสลับสับเปลี่ยนได้บ้างตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร หรือ เหตุอื่น ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารูปภาพในรายการเป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น อาจแตกต่างไปจากความเป็นจริงบ้าง บจก. โกลบอล ลิ้งค์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  แต่มัคคุเทศก์ของเราจะให้การดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของคณะฯเป็นสำคัญในการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้น

  • ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   // หักค่าตั๋ว 30,000.-บาท (รวมภาษีน้ำมัน)
  • ราคาเด็ก 1พักกับผู้ใหญ่ 1 ราคาท่านละ 90,900.-บาท

 

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา *** 

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าเข้าชมทุกแห่งที่มีตามรายการ

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ค่าวีซ่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนำให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง หรือ หากมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯดำเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000-บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล)

ค่าทิปคนขับรถโค้ช 25 เหรียญยูเอสตลอดทริป

ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้นละ 3 เหรียญยูเอส/ครั้ง

ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญยูเอสตลอดทริป

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการหรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

 หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าอเมริกาไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบินมิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ