GRAND EAST AMERICA BY CX (10D7N)

Hilights Duration Airline Price
นิวยอร์ก - ฟิลลาเดลเฟีย - แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้ - วอร์ชิงตัน ดี.ซี. - ฮาร์รีสเบิร์ก - น้ำตก ไนแองการ่า - คอนนิ่ง 10D7N CX 115,900 THB
วันที่
1

กรุงเทพฯ - สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้

07.30น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 หรือ 7  ROW : M  

            สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)        เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

11.40น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  CX 750/840  (1140-1535/1625-1915) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

19.15น. เดินทางถึง สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้   (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ ไทยประมาณ 12 ชั่วโมง)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ปรับอากาศ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL RENAISSANCE  WOODBRIDGE หรือเทียบเท่า

วันที่
2

แหลมแมนฮัตตั้น นิวยอร์ก - ตลาดหุ้น นิวยอร์ก - แบ๊ตเตอร์รี่ พาร์ค - อนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ - กราวด์ ซีโร่ - ฟิลาเดลเฟีย (ระฆังแห่งสันติภาพ- อาคาร รัฐสภาคองเกรส) - แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้

เช้า         รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แหลมแมนฮัตตั้น  ที่ทอดตัวสู่อ่าวฮัดสัน  โดยมีแม่น้ำอีสต์และแม่น้ำฮัดสันขนาบพื้นที่

ของแหลมขนาดใหญ่ ผ่านชม ถนนวอลล์ สตรีท อันเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นนิวยอร์ก จากนั้นเดินทาง สู่ท่าเรือแบตเตอรี่ พอยต์   เพื่อลงเรือทัศนาจรร่วมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ  นำชมเกาะ สเต-ทิว (Statue Island) พร้อมกับลงเกาะเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านชมอนุสาวรีย์ เทพีสันติภาพ ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดย มร. กุสสตาฟ ไอเฟิล ในปี ค.ศ. 1886 สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แบตเตอรี่ พอยต์

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย      จากนั้นเดินทางสู่ ฟิลาเดลเฟีย  (ระยะทางประมาณ 157 ก.ม.)  โดยนำท่านนั่งรถข้ามสะพานเบนจามิน แฟรงคลินที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเดลลาแวร์   ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแอตแลนด์ติก  นำท่านชมรอบนอกของ อาคาร รัฐสภาคองเกส  ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง   ในปีค.ศ. 1682 นำท่านชม  ระฆังแห่งสันติภาพ” (Liberty Bell) หรือ Broken Bell ณ บริเวณ ลิเบอร์ตี้ เบล พาวิลเลี่ยน (Liberty Bell  Pavillion) การเข้าชมจำเป็นต้องตรวจเอ็กซ์เรย์กระเป๋าถือและเป้สะพายหลังเพื่อความปลอดภัย และ    เข้าคิวเพื่อเข้าชม   จากนั้นเดินทางต่อสู่ แอตแลนด์ติก ซิตี้ (ระยะทางประมาณ 100  ก.ม.) เมืองแห่งการพนันอีกแห่งหนึ่ง ทางตะวันออกของอเมริการิมมหาสมุทรแอตแลนด์ติก

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด    จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BALLY’S  ATLANTIC CITY  หรือเทียบเท่า

วันที่
3

แอ๊ตแลนด์ติก ซิตี้-วอชิงตัน ดี.ซี. (ซิตี้ ทัวร์)

เช้า         รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหลวง วอร์ชิงตัน ดี. ซี (ระยะทางประมาณ 301 ก.ม.) กรุงวอร์ชิงตัน ดี. ซี.

เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียและ รัฐแมริแลนด์ โดย วอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River)  เมืองนี้สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตันประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำชม  เดอะแคปปิตอล  อาคารรัฐสภาสูงของสหรัฐ  ให้ท่านได้เก็บภาพถ่ายจากด้านนอก จากนั้นชม แม่น้ำโปโตแม็ค แม่น้ำสายสำคัญของ ดี. ซี.,  อนุสาวรีย์ วอร์ชิงตัน ที่เป็นหินอ่อนซึ่งนำมาจาก อิตาลี  ชมรูปปั้นของอดีตประธานาธิบดี อับบลาฮัม ลินน์ คอนน์ วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งสงครามกลางเมืองเหนือ-ใต้ และไม่ไกลจากกันเท่าไรนัก นำท่านชื่นชมอดีตประธานาธิบดีอีกท่านหนึ่งที่สร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติเช่นกัน คือประธานาธิบดี  จอรจ์ วอร์ชิงตัน  และจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ  ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright ความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิด เสียงสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL HYATT FAIRFAX   หรือเทียบเท่า

วันที่
4

วอร์ชิงตัน ดี.ซี. - พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน - ฮาร์ริสเบริ์ก

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน (National Museum of Natural History) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยที่ดีที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเกิดความอยากรู้อยาก เห็น การค้นพบ และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโลก ผ่านการ วิจัย การจัดแสดงงานและโครงการทางการศึกษาต่างๆ ในแต่ละปีมีผู้เยี่ยมชมหลายล้านคน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นฉากสำคัญหนึ่งของภาพยนต์ Night at The Museum ที่โด่งดังทั่วโลกและจากนั้นนำท่านสู่ ทำเนียบขาว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึก ด้านหน้า

หมายเหตุ. หากในวันที่มีพิธีการ หรือวันที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง จะไม่สามารถลงถ่ายรูปได้

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย      จากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำ โปโตแม็ค   สู่ฝั่ง อาร์ลิงตัน (Arlington)   นำท่านผ่านชมเดอะ เพนตาก้อน เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  รูปทรงการก่อสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์ริสเบริ์ก (ระยะทางประมาณ193ก.ม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของ เดินทางถึงเมืองฮาร์รีสเบิร์ก  นำท่านเยี่ยมชมโรงงานช๊อกโกแลต เฮอร์ชี่ อันโด่งดัง ชมตัวอย่างขั้นตอนการผลิตพร้อมลิ้มรสชาติ อีกทั้งท่านยังสามารถหาซื้อเป็นของฝากให้บุตรหลานหรือญาติสนิทมิตรสหายได้อีกด้วย

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักRADISSON HARRISBURG  หรือ เทียบเท่า

วันที่
5

ฮาร์ริสเบริ์ก- คอนนิ่ง -ไนแองการ่า

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนนิ่ง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Corning Glass Museum)  ที่รวบรวมเครื่องแก้วกว่า 40,000 ชิ้นในรูปแบบ  ที่แตกต่างกันไปและสีสันอันสวยสดงดงาม  สาธิตขั้นตอนการทำเครื่องแก้วซึ่งถือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ขอเชิญท่านหาซื้อผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หากถูกอกถูกใจ

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร……….

บ่าย      จากนั้นเดินทางสู่ ไนแองการ่า (ระยะทางประมาณ 236 ก.ม.) เดินทางถึง ไนแองการ่า

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FOUR POINT SHERATON หรือ เทียบเท่า

วันที่
6

ไนแองการ่า (ล่องเรือชมน้ำตกฝั่งอเมริกา)-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางถึง น้ำตกไนแองการ่า  เพื่อล่องเรือ Maid of the Mist ทางฝั่งอเมริกา   ปริมาณมวลน้ำวินาที     ละ 750,000 แกลลอนไหลเวียนมากมายมหาศาล ที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรีทิ้งตัวลง  ก่อให้เกิดเสียงดังสนั่น   หวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณ หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่          เกิด จากละอองน้ำที่อยู่เหนือน้ำตกซึ่งสวยงามมากๆ  โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ นำท่านชมความ         ยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสายน้ำบนเรือ Maid of the   Mist  ทวนกระแสน้ำเข้าสู่ธารน้ำอันเชี่ยวกราดที่หลั่งไหลถาโถมมาจากเบื้องสูง ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ สัมผัสกับ          ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด

 

หมายเหตุ :        เรือเมดออฟเดอะมิส (Maid of the Mist) จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ และทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้ หากไม่สามารถล่องเรือได้จะ นำท่านชมส่วนที่เป็นบริเวณน้ำตก เกือกม้า (Horseshoe Falls) ซึ่งมีความสูง 158 ฟุต และน้ำตก อเมริกา (America Falls) สูง 167 ฟุต ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แทนการล่องเรือ  (บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)

 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แบบพื้นเมือง

บ่าย      จากนั้นนำท่านสู่ Fashion Outlet of  Niagara   อิสระให้ท่านได้จับจ่ายหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ เช่น           Coach,             DKNY, American Eagle  ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดนทางสู่ เมือง เอลไมรา(ELMIRA)

(ระยะทางประมาณ 266 ก.ม.)

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาตาคาร

            จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL HILTON GARDEN INN หรือ เทียบเท่า

วันที่
7

อิสระช้อปปิ้งที่ Woodbury Premium Outlet – นิวยอร์ก

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

(ระยะทางประมาณ 308 ก.ม.)

            อิสระอาหารเที่ยงเพื่อเป็นการไม่รบกวนท่านในการช้อปปิ้ง

เย็น       สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (ระยะทางประมาณ 82.7ก.ม.)

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL RENAISSANCE WOODBRIDG หรือ เทียบเท่า

วันที่
8

ตึกเอ็มไพร์ สเตท – ร๊อกกี้ เฟลเล่อร์ เซ็นเตอร์ - นิวยอร์ก - ไทม์ สแควร์ - เมดิสัน สแควร์ - การ์เด้นท สปอร์ต อารีน่า - เดอะ ฟิทว์ อเวนู– ช๊อปปิ้ง

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพบนตึกระฟ้า เอ็มไพร์ สเตท ที่ระดับความสูงชั้นที่ 87 (จำนวนชั้นทั้งหมด102 ชั้น)          ความสูงทั้งสิ้น 1,250 ฟิต สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1930)แล้วนำท่านแวะชมสถาบัน        ร็อคกี้ เฟลเลอร์   เซ็น       เตอร์ ซึ่งหากในฤดูหนาวจะมีลานสเก็ตน้ำแข็งให้ชาว    นิวยอร์กเกอร์ มาฝึกเล่นกันเป็นที่   สนุกสนาน

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านชมสถานที่สำคัญของเมืองนิวยอร์ก อาทิเช่น บริเวณย่านธุรกิจ ไทม์ สแควร์,เมดิสัน สแควร์ การ์เด้นท์    สปอร์ต อารีน่า,ย่านไชน่า ทาวน์ แหล่งรวบคนจีนโพ้นทะเล, ถนนสายเศรษฐกิจ “ เดอะ ฟิวท์ อเวนู ”จากนั้น  อิสระช้อปปิ้งเป็นการส่งท้ายในห้างสรรพสินค้า MACY สมควรแก่เวลา ทุกท่านพบกัน ณ บริเวณที่นัดหมาย

ค่ำ        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้   

วันที่
9

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

00.45น. ออกเดินทางจากสนามบิน จอนห์ เอฟ เคนนาดี้  โดยเที่ยวบินที่  CX 845/713  (0045-0540/0910-1115) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

วันที่
10

กรุงเทพฯ

11.15น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…

เงื่อนไขการเดินทาง
  • ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   // หักค่าตั๋ว 40,000.-บาท
  • เด็ก 1 พักกับผู้ใหญ่ 1 ราคาท่านละ 110,900.-

   

  *** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

  *** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

  *** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

   

   

  อัตรานี้รวม

 • - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ
 • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • - ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
 • - ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 • - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • - ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000/1,000,000.-บาท

   

  อัตรานี้ไม่รวม 

 • - ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการการ , ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม

  - ค่าทิปพนักงานขับรถในอเมริกา 25 เหรียญยูเอส ตลอดทริป

  - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ชิ้นละ 3 เหรียญยูเอส/ครั้ง

 • - ค่าทิปมัคคุเทศก์ 30 เหรียญยูเอสตลอดทริป
 • - ค่าวีซ่า อเมริกา บริษัทฯสามารถแนะนำให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง หรือ หากมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯดำเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000-บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล)

   

   

   

  หมายเหตุ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้

  ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 20 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ

  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้วบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

      กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

  (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์และช่วงตุลาคม)

  กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

  การยกเลิกและการคืนเงิน

  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน

  จะไม่เก็บค่ามัดจำ

  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

   หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด