TOKYO 6D3N BY TG

Hilights Duration Airline Price
คาวาโกเอะ – วัดดารุมะ – ช้อปปิ้งคารุยซาว่า พลาซ่า คุซัทสึ – ยูบาตาเกะ – สวนผลไม้โดเล่ แลนด์ – อิบารากิ สวนดอกไม้ฮิตาชิ - โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ชินจุกุ – โอไดบะ 6D3N TG 39,900 THB
วันที่
1

วันแรก กรุงเทพฯ

20.00 น.         พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

22.15 น.         ออกเดินทางสู่นาริตะ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 640 

 

วันที่
2

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – วัดดารุมะ – คารุยซาว่า – คารุยซาว่า ปริ้น พลาซ่า – อาบน้ำแร่ออนเซ็น

06.25 น.          ถึงสนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ หรือ ลิตเติ้ลเอะโดะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง ลิตเติ้ลเอะโดะ อันเนื่องมาจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมืองนี้ยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมัยเอะโดะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณสีดำ เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า คุระซึคุริ เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้ และนำท่านสู่ย่านคาชิยะโยะโคะโจะ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุกกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชม วัดดารุมะ วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา “ทาคาซาคิ ดารุมะ” ที่เป็นตัวนำโชคที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น วัดดารุมะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่นี้ มีตุ๊กตาดารุมะที่สิ้นสุดหน้าที่ และถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก วันที่ 6 และ 7 มกราคมของทุกปี จะมีการจัดงาน โชรินซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ผู้คนมาเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานในปีใหม่ จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง คารุยซาว่า ปริ้น พลาซ่า  ห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1995 อยู่ทางทิศใต้ของสถานีรถไฟคารุยอิซาว่า ลักษณะของร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็น ร้านขายสินค้าของนักออกแบบชาวต่างชาติ เปิดให้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของได้ตลอดทั้งปี มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่สินค้าแฟชั่นชื่อดังจนถึงของที่ระลึก ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่โดดเด่น และความงดงามของภูเขาอะซามะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก   KARUIZAWA GREEN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น และจะทำให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว ***

วันที่
3

วันที่สาม คุซัทสึ – ยูบาตาเกะ – โดเล่ แลนด์ – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม ยูบาทาเกะ เป็นเขตน้ำพุร้อน สัญลักษณ์ใจกลางเมืองคุซาสึ และเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนหลักๆ ของเมือง ซึ่งมีการส่งออกน้ำประมาณ 5,000 ลิตรต่อนาที ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งผลิตน้ำพุร้อนที่มีปริมาณมากที่สุดในญี่ปุ่น หลังจากที่น้ำพุร้อนเดือดในอุณหภูมิ 70 องศาสเซลเซียส และมีกลิ่นกำมะถันแล้วจะไหลไปตามท่อไม้ เพื่อลดอุณหภูมิก่อนถูกแจกจ่ายไปสู่ที่พักเรียวกังบริเวณรอบๆ และห้องอาบน้ำสาธารณะต่างๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ โดเล่ แลนด์ มีพื่้นที่ประมาณ 40ไร่ ได้ทำการการปลูกผลไม้ต่างๆ ด้วยกัน 8 ชนิด เช่น สตรอเบอรี่,  แอปเปิ้ล,  องุ่น,  เชอร์รี่ เป็นต้น ผลไม้แต่ละชนิดก็มีหลายสายพันธ์ ทุกฤดูกาล  จะมีผลไม้ออกตลอดทั้งปี เราสามารถสัมผัสการเรียนรู้ กระบวนการเจริญเติบโตของผลไม้ ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว อิสระให้ท่านได้เดินชมสวนผลไม้ ซึ่งท่านจะได้เก็บและชิมผลไม้สดๆ หวานๆ จากต้นแบบไม่อั้น  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากผลไม้ ตามฤดูกาล (ช่วงเดือนก.ค. ท่านจะได้เก็บบลูเบอร์รี่ / ช่วงเดือนส.ค. ท่านจะได้เก็บลูกพีช – พลัม – องุ่นเล็ก / ช่วงเดือนก.ย. ท่านจะได้เก็บองุ่นใหญ่ / ช่วงเดือนต.ค. ท่านจะได้เก็บแอปเปิ้ล)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค หรือสวนฮิตาชิ เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่เมืองฮิตาชินากา ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร ที่สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะจะมีดอกไม้ สายพันธ์ต่างๆ ที่จะสลับกันบานตลอดเวลา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่โตเกียว

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก   CANDEO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่
4

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน  และ  ค่ำ ตามอัธยาศัย

                        ** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แก่ทุกท่าน**

หากท่านใดสนใจ จะเดินทางไป สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์  หรือ  ดิสนีย์ซี  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด การเดินทาง กับทางหัวหน้าทัวร์

ราคาท่านละ 2,500 บาท  ราคานี้ไม่รถค่ารถไฟไป – กลับดีสนีย์แลนด์

สวนสนุกที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ Tokyo Disney Resort เขต Urayasu จังหวัด Chiba ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟ มาลงที่สถานี Maihama และ Tokyo Disney Station

                        **อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกเดินช๊อปปิ้ง

** สถานที่แนะนำ **

©ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko Market) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะอุเอะโนะ(Ueno Park) ป้ายชื่อปากทางเข้า

ตลาดเป็นภาษาญี่ปุ่นที่โดดเด่น ตลาดอาเมะโยโกะ เป็นตลาดสดที่ค่อนข้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คน มีร้านค้ามากมายขาย

ตั้งแต่อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

©สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ชาวญี่ปุ่น และ ชาวต่างชาตินิยมมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงดอกซากุระบานจะสวนแห่งนี้จะแน่นขนัดเต็มไปด้วยผู้คนที่มานั่งชมความงามของซากุระ ( ซากุระ จะบานประมาณเดือนมี.ค. – ต้นเม.ย. ของทุกปี )

©ย่านฮาราจุกุ ( Harajuku ) เป็นแหล่งศุนย์รวมของวัยรุ่น  Takeshita Street เป็นถนนที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมการช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งในย่านฮาราจุกุที่ได้รับความนิยมจากเหล่าวัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว วันหยุดฤดูร้อน ก็จะมีผู้คนเดินเที่ยวที่ถนนสายนี้มากเป็นพิเศษ ยิ่งทำให้ถนนสายนี้ดูคึกคักมากขึ้น เมื่อก่อนถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน และได้มีร้าน Crape Café มาเปิด พอถนนสายนี้กลายมาเป็น Takeshita Street จึงทำให้มีร้านเครปมากมายเปิดอยู่บนถนนสายนี้ และในปี 1978 มี Fashion Shop ชื่อร้าน Boutique Takenoko  มาเปิดเป็นร้านแรก ทำให้หลังจากนั้นก็มี Fashion Shop มาเปิดตามมาอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นถนนแห่งการช้อปปิ้ง

©ย่านชิบูย่า (Shibuya) ฮาจิโกะ(Hachiko) สุนัขผู้ซื่อสัตย์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำย่านชิบุย่า สิ่งที่จะทำให้ทุกท่านนึกถึงชิบูย่า คือ  “ห้าแยกชิบุย่า″(Shibuya Crossing)  ย่านนี้เป็นแหล่งรวมของสินค้ามากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น

ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้ายอาหาร อีกมากมาย

©อิเคะบุคุโระ (Ikebukuro)  ใครที่อยากช้อป เที่ยว ชิมอาหารอร่อย ๆ ต้นตำรับญี่ปุ่น มาย่านอิเคะบุคุโระที่เดียวก็ได้ครบทุกความต้องการเลยล่ะค่ะ เพราะแค่ในสถานีรถไฟก็มีร้านค้ามากมายจนเดินเที่ยววันเดียวก็ไม่ครบ พ่วงด้วยร้านเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำ ร้านขายของฝากแปลกตาน่าซื้อ ส่วนเรื่องอาหารการกิน ในย่านนี้มีร้านอาหารจีนชื่อดังให้เลือกอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน หรือถ้าอยากนั่งรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ก็มีร้านราเมงแบบที่ต้องกดตู้สั่ง คาเฟ่ขนมหวานตกแต่งได้น่ารักน่าเอ็นดู และร้านอาหารที่น่าเข้าไปลองชิมอีกเพียบ

                         นำท่านเข้าสู่ที่พัก   CANDEO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่
5

วันที่ห้า วัดอาซะกุซ่า – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจ ด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล  จากนั้นนำทานเดินทางสู่ ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

เที่ยง                 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ สินค้าชื่อดัง และแหล่งความบันเทิงยามค่ำคืน ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้ามากมาย ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ใน ราคาถูกกว่าเมืองไทย นำท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

ค่ำ                     อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

                         สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่
6

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG661

04.50 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราค่าบริการ      เดินทางวันที่ 25 – 30 ก.ค. / 22 – 27 ส.ค. / 5 – 10 ก.ย. / 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560    

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง

39,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

37,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 6,900.- บาท

อัตราค่าบริการ      เดินทางวันที่ 10 – 15 ต.ค. 2560    

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง

43,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

41,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 6,900.- บาท

 

 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 18,000.- บาท ***

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีกเรียก

เก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

**  สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย **

กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน

ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

รูปถ่ายสี  2 จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

        1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 

        ( สำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )

กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

ทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

 

การยกเลิกและการคืนเงิน

กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 หากทำการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ 

ê ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

ê การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

ê ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

ê จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

 

**************************************