OSAKA – TOKYO 7D4N BY TG

Hilights Duration Airline Price
เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ทสึเคียว ปราสาททองคินคาคุจิ- เก็บผลไม้สดๆที่ GAMAGORI ORANGE PARK กระเช้าคันซันจิ – S PLUSE DREAM PLAZA ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต โตเกียว – วัดอะซะคุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ 7D4N TG 46,900 THB
วันที่
1

วันแรก กรุงเทพฯ

20.30 น.         พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

23.30 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.30 ชั่วโมง)

วันที่
2

วันที่สอง สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึ – ปราสาททองคินคาคุจิ

07.00 น.         ถึงสนามบินเมืองโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม) หลังผ่านการตรวคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของเมืองเกียวโต เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ จะไม่ต้องไม่พลาดที่จะมีเยือน โดยเฉพาะในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่เหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ จะพากันเปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง ก่อนจะผลัดใบร่วงหล่นไป เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) นำท่านชม สะพานโทเก็ตสึ เป็นสะพานที่มีความยาวร่วม 200 เมตร โดยชื่อของสะพานแห่งนี้แปลว่า สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ ส่วนเบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ำโออิ ที่ไหลมาจากตาน้ำในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยังคงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดีต นำท่านเดินชม สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดรำไรที่ส่อลอดผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมาชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมา ในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธารโดยรอบตัวอาคาร

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  YOKKAICHI MIYAKO หรือเทียบเท่า

วันที่
3

วันที่สาม เก็บผลไม้สดๆ – นั่งกระเช้าคันซันจิ – S PLUSE DREAM PLAZA – อาบน้ำแร่ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ GAMAGORI ORANGE PARK ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ สดๆ ภายในสวน ท่านจะได้ชิมผลไม้หวานสดจากสวน ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนของการปลูก และได้รับการดูแลอย่างดี

( ตั้งแต่ปลาย พ.ค. – ต้น ต.ค. ช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวเมลอน )

( ตั้งแต่ปลาย มิ.ย. – กลาง ก.ย. ช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวองุ่น )

( ตั้งแต่ต้น ต.ค. – กลาง ธ.ค. ช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวส้ม )

( ตั้งแต่ต้น ม.ค. – กลาง พ.ค. ช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวสตรอเบอร์รี่ )

จากนั้น นำท่าน นั่งกระเช้าคันซันจิ เป็นกระเช้าข้ามทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าระยะเวลาการนั่งกระเช้าจะสั้นเพียง 4 นาทีเท่านั้น แต่เมื่อนั่งกระเข้าขึ้นมาถึงจุดชมวิวบนดาดฟ้าของ Hamanako Music Box Museum (พิพิธภัณฑ์กล่องเพลงฮามานาโกะ – ไม่รวมค่าเข้าชม) แล้วเราจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบฮามานาโกะแบบ 360 องศากันจนเต็มอิ่มเลยทีเดียว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดชิสึโอกะ นำท่านเดินทางสู่ S-Pulse Dream Plaza เป็นห้างสรรพสินค้าริมน้ำ ภายในมีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร และชิงช้าสวรรค์ ให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHINKO หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์เมนูอาหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย  อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟขาปูยักษ์!! เนื้อปูรสหวานจิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด ***หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น และจะทำให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว ***

วันที่
4

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  (ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย ขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับทะเลปานกลาง  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

นำท่านสู่การช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรม โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณภาคคันโตของญี่ปุ่น และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพีเรียลอีกด้วย ซึ่งในอดีตโตเกียวนั้นถูกเรียกว่าเอโดะ ซึ่งแปลว่าปากแม่น้ำ แต่ภายหลังเมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี 1868 จึงถูกเปลี่ยนชื่อว่าโตเกียว หรือเมืองหลวงทางตะวันออกนั่นเอง

ค่ำ                     อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

                         นำท่านเข้าสู่ที่พัก  CANDEO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่
5

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้ง

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน  และ  ค่ำ ตามอัธยาศัย

                        ** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แก่ทุกท่าน**

หากท่านใดสนใจ จะเดินทางไป สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์  หรือ  ดิสนีย์ซี  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด การเดินทาง กับทางหัวหน้าทัวร์

ราคาท่านละ 2,500 บาท  ราคานี้ไม่รถค่ารถไฟไป – กลับดีสนีย์แลนด์

สวนสนุกที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ Tokyo Disney Resort เขต Urayasu จังหวัด Chiba ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถไฟ มาลงที่สถานี Maihama และ Tokyo Disney Station

                        **อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกเดินช๊อปปิ้ง

** สถานที่แนะนำ **

©ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko Market) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะอุเอะโนะ(Ueno Park) ป้ายชื่อปากทางเข้า

ตลาดเป็นภาษาญี่ปุ่นที่โดดเด่น ตลาดอาเมะโยโกะ เป็นตลาดสดที่ค่อนข้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คน มีร้านค้ามากมายขาย

ตั้งแต่อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

©สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ชาวญี่ปุ่น และ ชาวต่างชาตินิยมมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงดอกซากุระบานจะสวนแห่งนี้จะแน่นขนัดเต็มไปด้วยผู้คนที่มานั่งชมความงามของซากุระ ( ซากุระ จะบานประมาณเดือนมี.ค. – ต้นเม.ย. ของทุกปี )

©ย่านฮาราจุกุ ( Harajuku ) เป็นแหล่งศุนย์รวมของวัยรุ่น  Takeshita Street เป็นถนนที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมการช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งในย่านฮาราจุกุที่ได้รับความนิยมจากเหล่าวัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว วันหยุดฤดูร้อน ก็จะมีผู้คนเดินเที่ยวที่ถนนสายนี้มากเป็นพิเศษ ยิ่งทำให้ถนนสายนี้ดูคึกคักมากขึ้น เมื่อก่อนถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน และได้มีร้าน Crape Café มาเปิด พอถนนสายนี้กลายมาเป็น Takeshita Street จึงทำให้มีร้านเครปมากมายเปิดอยู่บนถนนสายนี้ และในปี 1978 มี Fashion Shop ชื่อร้าน Boutique Takenoko  มาเปิดเป็นร้านแรก ทำให้หลังจากนั้นก็มี Fashion Shop มาเปิดตามมาอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นถนนแห่งการช้อปปิ้ง

©ย่านชิบูย่า (Shibuya) ฮาจิโกะ(Hachiko) สุนัขผู้ซื่อสัตย์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำย่านชิบุย่า สิ่งที่จะทำให้ทุกท่านนึกถึงชิบูย่า คือ  “ห้าแยกชิบุย่า″(Shibuya Crossing)  ย่านนี้เป็นแหล่งรวมของสินค้ามากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น

ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้ายอาหาร อีกมากมาย

©อิเคะบุคุโระ (Ikebukuro)  ใครที่อยากช้อป เที่ยว ชิมอาหารอร่อย ๆ ต้นตำรับญี่ปุ่น มาย่านอิเคะบุคุโระที่เดียวก็ได้ครบทุกความต้องการเลยล่ะค่ะ เพราะแค่ในสถานีรถไฟก็มีร้านค้ามากมายจนเดินเที่ยววันเดียวก็ไม่ครบ พ่วงด้วยร้านเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นนำ ร้านขายของฝากแปลกตาน่าซื้อ ส่วนเรื่องอาหารการกิน ในย่านนี้มีร้านอาหารจีนชื่อดังให้เลือกอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน หรือถ้าอยากนั่งรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ก็มีร้านราเมงแบบที่ต้องกดตู้สั่ง คาเฟ่ขนมหวานตกแต่งได้น่ารักน่าเอ็นดู และร้านอาหารที่น่าเข้าไปลองชิมอีกเพียบ

                นำท่านเข้าสู่ที่พัก   CANDEO HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่
6

วันที่หก วัดอาซะกุซ่า – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจ ด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล  จากนั้นนำทานเดินทางสู่ ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

เที่ยง                 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ สินค้าชื่อดัง และแหล่งความบันเทิงยามค่ำคืน ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้ามากมาย ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ใน ราคาถูกกว่าเมืองไทย นำท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว

ค่ำ                     อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

                         สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่
7

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG661

04.50 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราค่าบริการ      เดินทางวันที่ 28 ก.ค. – 3 ส.ค. / 25 – 31 ส.ค. / 4 – 10 ก.ย. / 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560    

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง

46,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

44,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 8,900.- บาท

อัตราค่าบริการ      เดินทางวันที่ 11 – 17 ต.ค. 2560    

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง

50,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

48,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 8,900.- บาท

 

 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 18,000.- บาท ***

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ ***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีกเรียก

เก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

**  สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย **

กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน

ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

รูปถ่ายสี  2 จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

        1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 

        ( สำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )

กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

ทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

 

การยกเลิกและการคืนเงิน

กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 หากทำการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ 

ê ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

ê การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

ê ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

ê จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

 

**************************************