NAGOYA WAKAYAMA 6D4N BY TG

Hilights Duration Airline Price
นาโกย่า-อิกะ-หมู่บ้านนินจา-ปราสาทวาคายาม่า-โรงงานเหล้าบ๊วย-เกาะเอ็นเก็ตสึ-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุชิโมโตะ-เมืองไทจิ-พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ-ศาลเจ้านาชิ-วัดเซกันโทจิ-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-ห้างอิออน 6D4N TG 43,900 THB
วันที่
1

วันแรก กรุงเทพฯ – นาโกย่า

07.30 น.                 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

10.45 น.                 ออกเดินทาง ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 646

18.40 น.                 ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโกย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ                           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่
2

วันที่สอง นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์นินจา อิกะ – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – โรงงานเหล้าบ๊วย – เมืองชิราฮาม่า

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์นินจาสำนักอิงะ เปิดมาตั้งแต่ปี 1964 โดยตอนแรกใช้ชื่อว่าคฤหาสน์นินจา ต่อมาในปี 1998 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์นินจาสำนักอิงะอย่างที่เรียกกันในปัจจุบัน สถานที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะอุเอโนะ ภายในนี้ยังมีสถานที่เที่ยวอีกหลายอย่าง เช่นปราสาทอุเอโนะ  ตำหนักไฮเซย์เดง หอที่ระลึกผู้เฒ่าบาโชว หมู่บ้านนินจาอิงะ(Iga Ninja Museum) ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกันอาวุธนินจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ปราสาทวากายาม่า สร้างขึ้นเมื่อ 430 ปีก่อน และยังคงเป็นสัญลักษณ์กลางเมืองวากายาม่า จนถึงทุกวันนี้ ประสาทวากายาม่าได้รับยกย่องเป็น 1 ในร้อยประสาท ที่งดงามที่สุดตัวปราสาทวากายาม่าสร้างขึ้นเมื่อปี 1585 ตามบัญชาของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้เป็นโชกุนที่กำลังเรืองอำนาจเพื่อใช้เป็นฐานปกครองพื้นที่รอบ คาบสมุทรคิอิ ปราสาทวากายาม่าเคยถูกทำลายถึง  2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในปราสาทสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สมบัติและซากเดิมของปราสาทเก่า ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลาย บนยอดปราสาทที่ชั้น 3 สามารถชมวิวเมือง Wakayama ได้ด้วย

เดินทางสู่ โรงงานอุเมะชู หรือเหล้าบ๊วย เนื่องจากวาคายาม่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ อย่างท้อ และบ๊วยมาก  จัดว่า ปริมาณการปลูก ผลผลิตมากเกือบ 60% ของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่สามารถผลิตแล้วมีสต็อคเก็บไว้ขายตลอดทั้งปี ในโรงงานยัง มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบ๊วยอีกมากมาย ทั้งบ๊วยดองสำหรับกินกับข้าวต้ม ขนม ลูกอมบ๊วย ข้าวเกรียบ เซมเบ้ และที่ถูกใจคอเหล้าที่สุด คือเหล้าบ๊วยในโรงงานนี้ มีหลายแบบ ทั้งผสมชาเขียว ผสมน้ำตาลทรายแดง ผสมน้ำส้ม ผสมซากุระ หมักนานกี่ปีๆ โดยท่านสามารถเลือกชิมได้ตามใจชอบ และสามารถซื้อกลับไปฝากทางบ้านได้อีกด้วย เรียกได้ว่า ชิมกันจนมึน และราคายังถูกกว่าซื้อข้างนอกอีกด้วย จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SHIRAHAMA SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าแช่กันแล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น***

วันที่
3

วันที่สาม เกาะเอนเกตสึ – หน้าผาหินซันดันเบกิ – อความเรี่ยม – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกาะหินแว่นตา (ENGETSU-TO ISLAND) ธรรมชาติที่สวยงามของวากายาม่า เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิราฮามะ วัดจากเหนือถึงใต้ได้ 130 เมตร และเกาะมีความสูง 25 เมตร ชื่อของเกาะหมายถึงวงพระจันทร์เต็มเดือน ชื่อนี้ถูกตั้งหลังจากเกิดการกัดเซาะของคลื่นมาเป้นเวลาช้านาน ก่อเป็นช่อเปิดกว้างเป็นศูนย์กลางของเกาะ ที่นี่จะสวยงามเป็นพิเศษเมื่อยามพระอาทิตย์ตก เพราะคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ผ่านทางช่องที่เปิดกว้างนั้น

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่งของญี่ปุ่น หน้าผาหินซันดันเบกิ (Sandanbeki Rock Cliff) จุดชมวิวแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมชายทะเลของ เมืองชิระฮะมะ (Shirahama)​ ที่นี่ไม่เพียงมีความสวยงามในแง่มุมของธรรมชาติเท่านั้น ยังมีเรื่องราวและความลับที่ซ้อนอยู่ภายในหน้าผาหินแห่งนี้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมาก มาเยี่ยมเยือนเพื่อชม ความลับใต้ผาหินสูงชันกว่า 50เมตรแห่งนี้ มันเคยเป็นฐานลับของโจรสลัดมาก่อน และจุดน่าสนใจของหน้าผาหินซันดันเบกิ นั้นมีหลักๆที่ไม่ควรพลาดเลย 2 แห่ง คือ จุดชมวิวหน้าผา และ ถ้ำซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) ซึ่งอยู้ใต้หน้าผาแห่งนี้ หลังจากนั้น นำท่านชม สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวากายาม่า

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ คุชิโมโตะมารีน ปาร์ค พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มีทั้งแทงค์น้ำขนาดใหญ่ 1,250 ตัน ให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรดาปลาหลากหลายสายพันธุ์  และเต่าทะเลมากมาย โดยเต่าทะเลของที่นี่จะเป็นเต่าทะเลอายุมากกว่า 50 ปี เรียกได้ว่าเป็นปู่เต่าขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ 3 โซน

** ZONE : A **  Underseascape Kushimoto Marine Park โซนนี้จะเป็น ตู้กระจกขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สามารถเห็น ปลา 100 กว่า สายพันธุ์ และ ประการังสวยงามต่างๆมากมาย  Marine Life of Kushimoto โซนนี้จะจัดแสดง การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิตในทะเลต่างๆ

** ZONE : B ** Marine Art Gallery โซนนี้จะจัดเป็นห้องแสดงภาพถ่ายสัตว์น้ำ และ สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่างมากมาย Sea Turtle Park โซนนี้จะจัดแสดง เต่าทะเล 3 สายพันธุ์ที่มองเห็นได้รอบ คุชิโมโต้ จะว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำเต่าทะเล มีพื้นที่การเพาะพันธุ์ที่ด้านข้างของสระว่ายน้ำนี้เป็นและเต่าทะเลจำนวนมากจะเกิดที่นี่ทุกปี

** ZONE : C ** Underwater Tunnel Aquarium อุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ ขนาด 1,250 ตัน ให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกที่อยู่ใต้น้ำในอุโมงค์ที่มีความยาว 24 เมตร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจิ  เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน  จึงมักจะมีวาฬมารวมตัวกันอยู่มาก ซึ่งชาวพื้นเมืองของที่นี่มีอาชีพล่าปลาวาฬมากว่า 700 ปี  จากนั้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ  ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบ่อเลี้ยงวาฬและโลมา ที่เชื่อมต่อกับทะเล ภายในพิพิธภัณฑ์มีโครงกระดูกวาฬของจริงขนาด 15 เมตร   รวมทั้งยังมีแบบจำลองวาฬ เครื่องมือที่ใช้ล่าวาฬตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงให้ชมอีกด้วยที่นี่ และที่พิเศษที่สุด ท่านสามารถสัมผัสความน่ารักของเหล่าปลาโลมาได้อย่างใกล้ชิดสุดๆ โดยท่านสามารถเดินเข้ามาในบริเวณบ่อเลี้ยง และให้อาหารปลาโลมา ด้วยการหย่อนลงปาก เหล่าโลมาจะขึ้นมารับอาหารจากมือของท่าน เรียกได้ว่าใกล้ชิดสุดๆ โดยท่านสามารถสัมผัสปลาโลมาได้ด้วยมือเปล่า และท่านยังสามารถเก็บภาพประทับใจกับเหล่าโลมาได้อีกด้วย หลังจากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่าวาฬ และโลมาอันแสนฉลาด และน่ารัก บอกได้คำเดียวเลยว่า แสนรู้สุดๆ

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NANKI KATSUURA ONSEN  หรือเทียบเท่า

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าแช่กันแล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น***

วันที่
4

วันที่สี่ ศาลเจ้านาจิ – วัดเซอิกังโตะจิ – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสักการะ ศาลเจ้า คุมาโนะ นาชิ ไทชะ (Kumano Nachi Taisha) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าในเมืองคุมาโนะที่อยู่ไม่ไกลจากบ่อน้ำพุร้อน ศาลเจ้าแห่งนี้มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ และศาสนาชินโตเข้าด้วยกัน จุดเด่นที่พลาดไม่ได้ของศาลเจ้านี้ คือ บริเวณศาลเจ้าสีแดงหลายชั้นที่เบื้องหลังมีน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 133 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าคุมาโนะ ภายในบริเวณศาลเจ้ามีต้นการบูรต้นใหญ่ ว่ากันว่ามีอายุถึง 800 ปี โดยมีโพรงไม้ที่ผู้มาเยือนสามารถลอดได้ และท่านใดที่ได้ลอด จะถือว่าได้กำเนิดมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนี่ง จากนั้น นำท่านเข้าสักการะ วัดเซอิกังโตะจิ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาวัดทั้งหมดของญี่ปุ่น ที่มีองค์พระอวโลติเกศวรเป็นประธาน มีวิหารเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี ที่สร้างจากการเข้าสลักไม้ทั้งหมดโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ในอดีตนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้า คุมาโนะ นาชิ ไทชะมาก่อน ต่อมาเมื่อมีการออกกฎให้ศาสนาพุทธกับชินโตแยกออกจากกัน จึงทำให้ตัววัด และศาลเจ้าต้องแยกออกจากกันไปโดยปริยาย ปัจจุบันที่นี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นจุดหมายปลายที่สำคัญของนักแสวงบุญในดินแดนฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ ในทุกๆ ปีองค์สมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุ่น จะเสด็จดำเนินขึ้นบันได 100 กว่าขั้นเพื่อที่จะมาสักการะที่ศาลเจ้านาชิและวัดเซอิกังโตะจิ เป็นประจำทุกปี

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ศาลเจ้าอิเสะ-จิงงู(Ise Jingu) เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ชาวญี่ปุ่นมักจะมาสักการะบูชาเทพเจ้าอะมะเทะระซึ โอมิคามิ (Amaterasu) เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเชื่อกันว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นสืบเชื้อสายมาโดยตรง ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจ้าโดยให้ทุกอย่างยังคงแบบเดิมไว้มากที่สุด

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ISE SHIMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าแช่กันแล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น***

วันที่
5

วันที่ห้า มิตซุย เอ้าท์เล็ต – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ห้างอิออน – สนามบินนาโกย่า

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการ  ช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอ้าท์เลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีความมีความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับเมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกาอีกด้วย

เที่ยง                        อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองนาโกย่า นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านนการค้าที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองนาโกย่า เป็นสถานที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน อาทิ ห้างมัทสึซากะ, ศูนย์พลาซ่า MEDIA PARK ที่รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 ร้าน, เมืองใต้ดิน CENTRAL PARK ที่เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าสินค้าแฟชั่น ของใช้น่ารักๆ และร้านซาลอน ฯลฯ เป็นต้น

ให้ท่านได้อิสระช๊อปปิ้งกับห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางของที่ระลึกเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

ค่ำ                           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

                                ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน นาโกย่า

วันที่
6

วันที่หก สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ ฯ

00.30น.                  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

04.20น.                  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักเสริมเตียง

43,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

41,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

8,900.- บาท

 

 

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ

ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

**  สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย **

กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน

ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

รูปถ่ายสี  2 จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)

สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

        1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้

 

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

 

 

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 

        ( สำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )

กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

ทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

 

การยกเลิกและการคืนเงิน

กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

 หากทำการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ 

ê ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

ê การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

ê ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

ê จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

  1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
  2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว

บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน

 

**************************************